Termeni și condiții

TERMENI ŞI CONDIŢII GENERALE DE LIVRARE ŞI VÂNZARE

GENERALITĂŢI - DOMENIUL DE APLICARE
Prezentele Termeni şi Condiţii Generale de Livrare şi Vânzare vor
defini cadrul pentru termenii şi condiţiile în care ROCKWOOL România
SRL (numită în continuare: Vânzătorul) livrează şi comercializează
produsele sale către cumpărători (numiţi în cele ce urmează:
Cumpărătorul). Datele, etichetele sau reprezentările conţinute în
cataloage, broşuri si alte materiale scrise care au fost publicate
de către Vânzător sau la comanda Vânzătorului şi care sunt folosite
exclusiv în scopuri promoţionale nu intră sub incidenţa Termenilor
şi Condiţiilor Generale de Livrare şi Vânzare. Prin încheierea unui
contract de vânzare-cumpărare cu Vânzătorul (indiferent de forma în
care acesta a fost semnat), Cumpărătorul acceptă automat Termenii
şi Condiţiile Generale în integralitatea lor, dacă nu există alte acorduri
scrise încheiate de părţile contractante.

 

 

PREŢURILE / LIVRAREA PRODUSELOR
Preţurile sunt definite conform listei de preţuri valabile la data la
care Cumpărătorul a plasat comanda, pentru livrarea într-o perioadă
standard / rezonabilă de timp. Preţurile nu includ TVA. Produsele din
oferta Vânzătorului vor fi livrate în ambalajele standard aşa cum au fost
definite acestea în Lista de preţuri. Cumpărătorul va plasa comanda
în scris, menţionând toate aspectele necesare pentru ducerea la
îndeplinire în termenul stabilit al livrării, incluzând dar nelimitânduse
la tipul produselor, cantitatea, ambalarea, adresa de livrare etc.
Vânzătorul îşi rezervă dreptul de a decide unilateral dacă anumite
comenzi vor fi executate prin livrări parţiale succesive. Vânzătorul va
defini cu bună credinţă datele de efectuarea a transportului şi datele
de livrare.


CIRCUMSTANŢE NEPREVĂZUTE ŞI FORŢA MAJORĂ
Vânzătorul nu va fi răspunzător pentru pierderile cauzate de întârzieri
sau de incapacitatea de a livra bunuri, dacă această întârziere sau
incapacitate a fost cauzată de circumstanțe extraordinare şi neprevăzute
ce nu pot fi controlate de Vânzător, sau de calamităţi (inundații, incendii,
întârzierea materiilor prime, etc.). Vânzătorul va accepta doar livrările
parţiale care pot fi onorate în timpul stării de forţă majoră.


TRANSPORTUL
Selecţia transportatorului la adresa agreată va fi responsabilitatea
exclusivă a Vânzătorului. Condiția de livrare conform Incoterms 2010
este DAP (Delivery at Place). Riscul de stricăciuni, pierderi sau întârzieri
în livrarea produselor va fi transferat de la Vânzător în momentul în
care acestea sunt transferate către transportator. Prin semnarea foii
de expediţie sau oricărui document corespondent eliberat de către
transportator, Cumpărătorul confirmă că bunurile au fost livrate
integral. Cumpărătorul va prelua bunurile cu bună credinţă. În cazul
în care bunurile trebuie livrate la un şantier, Cumpărătorul va asigura
condiţiile necesare pentru ca vehiculele să ajungă la locul de livrare
fără să se expună la pericole, riscuri sau întârzieri. Cumpărătorul va
suporta toate costurile apărute ca urmare a întârzierii nejustificate a
vehiculului pe şantier, precum şi toate celelalte costuri conexe acestui
fapt. Cumpărătorul va evacua deşeurile provenite din ambalajele
produselor sau produselor nefolosite, dacă nu există alte înțelegeri
scrise între părţile contractante.

RESPONSABILITATEA
Cumpărătorul va informa Vânzătorul cu privire la orice vicii de calitate
sau cantitate ale produselor. Această informare se va prezenta
Vânzătorului în scris în termen de două zile lucrătoare de la data primirii
produselor. În cazul în care Cumpărătorul nu respectă obligaţia mai
sus menţionată, se va considera că Cumpărătorul a acceptat calitatea
şi cantitatea produselor livrare. Dacă în perioada mai sus amintită
se constată defecte sau vicii ale unor anumite produse, Vânzătorul
va înlocui aceste produse cu produse identice. Obligaţia Vânzătorului
va intra în vigoare doar dacă Cumpărătorul respectă procedura mai
sus menţionată. Reclamaţiile nu scutesc Cumpărătorul de la plata
obligaţiilor ce-i revin. Vânzătorul nu este responsabil pentru daunele
suferite de Cumpărător datorate manipulării sau folosirii incorecte
sau neadecvate a produselor livrate. În cazul în care Cumpărătorul
foloseşte produsele Vânzătorului ca parte integrată a sistemelor sau
produselor finite împreună cu produsele sale sau cu produsele terţilor,
Vânzătorul nu este responsabil pentru plata oricăror daune materiale
sau a viciilor acelor sisteme sau produse finite.

MATERIALE PROMOȚIONALE

Toate produsele, desenele, planurile sau alte informații utilizate în
prezentarea posibilelor metode de aplicație a produselor (denumite în
continuare Materiale Promoționale) vor fi folosite exclusiv în acest scop
și nu pot fi considerate ca fiind instrucțiuni de instalare ale produselor.
Informațiile referitoare la produse vor fi date doar în scop informativ.
Având în vedere natura materialelor utilizate în producție sau ca urmare
a procesului de producție în sine, dimensiunea, culoarea și greutatea
produselor livrate pot fi diferite de dimensiunea, culoarea și greutatea
produselor care sunt prezentate în materialele promoționale. Toate
mostrele livrate vor fi considerate mostre standard. Bunurile livrate
nu trebuie să corespundă pe deplin cu mostrele. Toate schițele tehnice
și documentele livrate de Vânzător Cumpărătorului sunt exclusiv
proprietatea Vânzătorului și, ca atare, nu pot fi utilizate, reproduse sau
transmise unor terți fără permisiunea prealabilă în scris a Vânzătorului.


CONDIȚII DE PLATĂ
Vânzătorul și Cumpărătorul vor conveni asupra condițiilor de plată
exclusiv în scris. Toate plățile se vor efectua către banca Vânzătorului
în termenul menționat în contractul de vânzare-cumpărare semnat. În
cazul întârzierilor la plată se va aplica dobânda legală de penalizare,
stabilită de Banca Națională a României.
TITLUL DE PROPRIETATE
Vânzătorul va păstra titlul de proprietate asupra bunurilor livrate până
la momentul în care Cumpărătorul achită integral prețul stipulat în
acest contract. Documentele (obligațiuni, cecuri sau bilete la ordin)
emise, acceptate sau aprobate în scopul garantării plății pentru anumite
contracte, vor fi considerate ca fiind emise „cu recurs, adică cu rezerva
de proprietate”. În cazul în care Cumpărătorul va emite un instrument
pentru a garanta plata, în mod direct sau prin girarea instrumentelor de
garantare emise de terți, pentru suma care acoperă parțial sau integral
prețul produsului, dispoziția privind titlul de proprietate va rămâne
valabilă și în cazul în care un astfel de instrument de garantare a fost
complet sau parțial reînnoit. În cazul menționat mai sus se consideră
că părțile contractante nu și-au respectat obligația precedentă, motiv
pentru care dispoziția privind titlul de proprietate va rămâne în vigoare
în întregime, atâta timp cât o astfel de datorie, sau orice altă creanță,
nu este achitată integral sau reînnoită.


ACCEPTAREA ȘI ANULAREA COMENZII
Cumpărătorul va specifica în fiecare comandă tipul și cantitatea
produsului (produselor) comandate, ambalajul produsului după cum
este specificat în Lista de prețuri, precum și alte detalii necesare pentru
livrarea la termen a comenzii de către Vânzător (denumite în continuare:
Elemente de Comandă). Vânzătorul va accepta comanda prin trimiterea
unei confirmări oficiale a acesteia în scris sau prin e-mail. Cumpărătorul
va avea dreptul de a modifica sau de a anula toate sau anumite Elemente
de Comandă în termen de 24 de ore de la primirea comenzii de către
Vânzător. Vânzătorul este obligat să accepte și să confirme acceptarea
unei astfel de comenzi modificată în scris sau prin e-mail, cu condiția
ca modificarea să fi fost efectuată în termenul de 24 de ore, după cum
este menționat mai sus. În cazul în care Cumpărătorul nu va modifica
comanda în termen de 24 de ore de la primirea confirmării, Elementele de
Comandă confirmate vor fi considerate ca fiind acceptate. Cumpărătorul
este obligat să acopere costurile rezultate din anularea comenzilor deja
confirmate. În cazul anulării unei comenzi confirmate, Vânzătorul va
avea dreptul să-și păstreze avansul primit, indiferent de alte pretenții pe
care Vânzătorul le-ar putea avea, în baza daunelor.


ÎNCETAREA CONTRACTULUI
În cazul în care Cumpărătorul anulează comanda sau nu acceptă
bunurile comandate care fac obiectul acestor Termeni și Condiții
Generale, contractul va fi reziliat în mod automat.


SOLUȚIONAREA LITIGIILOR
Părțile contractante vor depune eforturi pentru soluționarea
eventualelor litigii care ar putea apărea din sau în legătură cu punerea
în aplicare a acestor Termeni și Condiții Generale, pe cale amiabilă. În
cazul în care nu este posibilă soluționarea litigiilor pe cale amiabilă,
instanța competentă va fi Tribunalul Comercial din București, România
Vă mulțumim că ați ales produsele ROCKWOOL®.

Back